Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO GWARANTUJEMY.PL

z dnia 30 października 2012 roku

 I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach gwarantujemy.pl;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach gwarantujemy.pl;

4. Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gwarantujemy.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Gwarancje – usługi serwisowe sprzedawane przez Serwis internetowy;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmę VESTE Polska Sp. z o.o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Serwisu internetowego gwarantujemy.pl;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę gwarancji.

10. Certyfikat usługi - potwierdzenie zakupu usługi w wybranym wariancie, dostarczane Klientowi drogą elektroniczną po zaksięgowaniu pełnej wpłaty za usługę.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.gwarantujemy.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Serwis internetowy, działający pod www.gwarantujemy.pl, prowadzony jest przez firmę VESTE Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 14 lok. 9, 02-512 Warszawa, NIP: 5213625784 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000406483. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 5.000zł opłacony w całości.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Serwisu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego.

2.5. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą cookies,Javascript lub

b.) Chrome w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą cookies, Javascript lub

c) Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z właczoną obsługą cookies, Javascript,

c.) minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

2.6. W celu korzystania z Serwisu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa VESTE Polska sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.gwarantujemy.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Usługach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 III. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. VESTE Polska sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w Serwisie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Serwisu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez VESTE Polska sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię VESTE Polska sp. z o.o.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody VESTE Polska sp. z o.o.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania z Serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania z Serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla VESTE Polska sp. z o.o.,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu internetowego należy wejść na stronę internetową www.gwarantujemy.pl, uzupełnić formularz wyceny podając wymagane w formularzu dane towaru dla którego Klient chce wykupić usługę serwisową, wybrać odpowiedni wariant usługi i podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez wybór odpowiedniej opcji w polu formularza.

4.3. Wciśnięcie przycisku "Wyceń" powoduje przejście do kolejnej strony na której wyświetlone zostaną parametry zamówionej usługi wraz z jej ceną. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zakup gwarancję” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Serwisu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zakup gwarancję”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z VESTE Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 4.7.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 V. Dostawa

5.1. Dostawa dokumentów potwierdzających zakup usługi odbywa się drogą elektroniczną - Klient otrzymuje mailem certyfikat usługi wraz z regulaminem. Dostawa dokumentów usługi i uruchomienie usługi następuje po pełnym opłaceniu usługi przez Klienta.

5.2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania środków Klienta na konto VESTE Sp. z o.o. jako opłata Zamówienia.

5.3 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży uowarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia (certyfikatu), specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego podany na podstronie "Kontakt" oraz w mailach dotyczących płatonści za zamówienie,

b.) płatnością w systemie Transferuj.pl,

c.) kartą płatniczą Visa, MasterCard, Visa Electron za pomocją systemu Transferuj.pl, karta kredytowa zostaje obciążona w momencie dokonywania płatności on-line,

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres biura: VESTE Polska Sp. z o.o., ul Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno.

7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. W przypadku usługi gwarantujemy.pl oznacza to moment otrzymania maila z certyfikatem usługi.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez serwis gwarantujemy.pl, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
  • nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów i Usług

8.1. VESTE Polska sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mail@gwarantujemy.pl. VESTE Polska sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. VESTE Polska sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić VESTE Polska sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Serwisu internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Biura podany na podstronie "Kontakt", mailowo pod adres mail@gwarantujemy.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

X. Zasady działania wariantów usług serwisowych

10.1 Zasady działania wariantów usług serwisowych znajdują się w oddzielnym Regulaminie Usług Serwisowych Gwarantujemy.pl, który to regulamin jest udostępniony na stronie Serwisu internetowego oraz jest dołączany do Certyfikatu usługi.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VESTE Polska sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VESTE Polska sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę VESTE Polska sp. z o.o.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

REGULAMIN USŁUG SERWISOWYCH GWARANTUJEMY.PL

z dnia 1 października 2012 roku

I. Postanowienia ogólne

Klient wykupujący usługę serwisową zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Zakup usługi oznacza dobrowolną akceptację regulaminu, który stanowi zarazem umowę na podstawie której jest świadczona usługa serwisowa gwarantujemy.pl w wybranym wariancie. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.

1.1 Usługa rozszerzenia gwarancji (zwana także dalej „gwarancją”) jest usługą serwisową świadczoną przez VESTE Polska sp. z o.o.. Warianty wykupywanych usług serwisowych różnią się między sobą następującymi cechami:

a) typem usługi - zwykła lub VIP

b) długością działania usługi - 1,2 lub 3 lata

1.2 Klient korzystając z Serwisu internetowego www.gwarantujemy.pl dokonuje wyceny, a następnie zakupu usługi wg wybranego przez siebie wariantu dla sprzętu którego parametry podaje w trakcie wyceny.

1.3 Każda usługa sprzedawana przez VESTE Sp. z o.o. za pośrednictwem strony www.gwarantujemy.pl jest usługą na specjalne zamówienie Klienta.

1.4 Usługa serwisowa polega na naprawie lub wymianie sprzętu i wyklucza rozliczenia gotówkowe

II. Definicje

2.1 Przez gwarancję producenta rozumie się gwarancję udzieloną przez producenta, importera lub autoryzowanego dystrybutora w stosunku do zakupionego towaru.

2.2 Awaria - nagłe i nieprzewidziane uszkodzenie mechaniczne , elektryczne, elektroniczne towaru powstałe podczas jego użytkowania zgodnie z instrukcją, które wymaga naprawy uszkodzonych części lub wymiany towaru.

2.3 Przez nieumyślne uszkodzenie/zniszczenie  towaru rozumie się uszkodzenie/zniszczenie towaru (zewnętrzne lub wewnętrzne) spowodowane przez nagle, niespodziewane i niezależne od woli Klienta  zdarzenie zewnętrzne powodujące konieczność naprawy, wymiany części lub całego towaru.

2.4 Przez Punkt Napraw, Punkt Serwisowy lub Serwis rozumie się wskazaną przez pracowników Serwisu Internetowego www.gwarantujemy.pl firmę zewnętrzną, która dokona naprawy zgłaszanej przez Klienta usterki.

III. Typy usług serwisowych

 Graficzny schemat  działania usługi opisany jest na stronie "Jak to działa" i różni się w zależności od wybranego typu i długości umowy.  Usługi dzielimy na zwykłe w wariantach G1, G2, G3, G4, G5 i VIP w wariantach G1VIP, G2VIP, G3VIP, G4VIP, G5VIP.

 a) usługa zwykła - oznacza rozszerzenie gwarancji producenta o wybrany okres 1,2 lub 3 lat, a w przypadku braku gwarancji producenta – objęcie usługą serwisową przez okres 1,2 lub 3 lat.

W wariancie usługi zwykłej, w związku z wystąpieniem awarii sprzętu, usługa obejmuje nieodpłatną naprawę sprzętu we wskazanym przez pracownika Serwisu internetowego www.gwarantujemy.pl Punkcie Napraw lub wymianę na inny sprawny sprzęt o nie gorszych najważniejszych parametrach technicznych.

 Rozszerzenie gwarancji jest niezależne od standardowej gwarancji producenta. Sprzęt dla którego Klient wykupił usługę jest nią objęty od następnego dnia po wygaśnięciu gwarancji producenta przez wykupiony okres 1,2 lub 3 lat.

 W przypadku usługi zwykłej Klient zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć sprzęt do wskazanego Punktu Napraw. Serwis internetowy www.gwarantujemy.pl może pośredniczyć w przesłaniu sprzętu poprzez zamówienie dla Klienta usługi kurierskiej w preferencyjnej cenie wynegocjowanej z firmami kurierskimi. O koszcie takiej przesyłki Klient zostanie poinformowany na stronie w trakcie zgłaszania  usterki sprzętu. Sprzęt po naprawie z serwisu przesłany będzie do Klienta bezpłatnie. W przypadku, gdy towar Klient dostarcza osobiście, odbiór odbywa się w ten sam sposób.

 b) usługa VIP - oznacza rozszerzenie gwarancji producenta o wybrany okres 1,2 lub 3 lat, a w przypadku braku gwarancji producenta – objęcie usługą serwisową przez okres 1,2 lub 3 lat.

W wariancie usługi VIP, w związku z wystąpieniem awarii sprzętu, usługa obejmuje nieodpłatną naprawę sprzętu we wskazanym przez pracownika Serwisu internetowego www.gwarantujemy.pl Punkcie Napraw lub wymianę na inny sprawny sprzęt o nie gorszych najważniejszych parametrach technicznych. Naprawa dotyczy także nieumyślnych uszkodzeń lub zniszczenia towaru przez użytkownika – uszkodzeń mechanicznych, które w ramach zwykłej gwarancji producenta nie są serwisowane.

 Rozszerzenie gwarancji jest niezależne od standardowej gwarancji producenta. Sprzęt dla którego Klient wykupił usługę jest nią objęty trzeciego dnia kalendarzowego od momentu otrzymania przez Klienta drogą mailową certyfikatu usługi. Rozszerzenie gwarancji o uszkodzenia mechaniczne działa od tego momentu do jej wygaśnięcia po wybranym okresie trwania umowy (1,2 lub 3 lata). W okresie działania gwarancji producenta Usługa VIP dotyczy tylko napraw sprzętu uszkodzonego mechanicznie w sposób przypadkowy w trakcie normalnego użytkowania. Wszystkie pozostałe usterki sprzętu w okresie gwarancji producenta powinny być zgłaszane bezpośrednio do gwaranta. Rozszerzenie gwarancji producenta działa od następnego dnia po wygaśnięciu tejże. 

 W przypadku usługi VIP – koszt przesłania wskazanym przez VESTE Sp. z o.o.  zgłaszanego towaru do serwisu jest dla Klienta bezpłatny. Pracownik Serwisu internetowego www.gwarantujemy.pl zamawia dla Klienta usługę transportu w firmie kurierskiej i przekazuje drogą elektroniczną list przewozowy. Sprzęt po naprawie z serwisu przesłany będzie do Klienta bezpłatnie. W przypadku, gdy towar Klient dostarcza osobiście, odbiór odbywa się w ten sam sposób. Jeśli Klient postanowi dostarczyć sprzęt w inny sposób – koszt dostawy jest po stronie Klienta, a odesłanie sprzętu nastąpi kurierem bezpłatnie.

IV. Ograniczenia czasowe i terytorialne usług

 a) usługa zwykła możliwa jest do wykupienia w okresie do 30 dni przed wygaśnięciem gwarancji producenta na zgłaszany sprzęt

 b) usługa VIP możliwa jest do wykupienia do 7 dni od dnia zakupu zgłaszanego sprzętu

 VESTE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstępstwa od tych terminów, wówczas Klient zostanie poinformowany w oddzielnej korespondencji mailowej o cenie usługi, wariancie i okresie trwania.

 c) Usługi  serwisowe ograniczone są do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej

V. Wykluczenia

5.1   Usługa serwisowa nie obejmuje usterek:

- polegających na utracie danych lub oprogramowania sprzętu

- polegających na utracie lub uszkodzeniu baterii sprzętu

- spowodowanych działaniem ognia i innych żywiołów, nagłą zmianą temperatur

- powstałych na wskutek niewłaściwego podłączenia sprzętu do sieci elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej lub przepięcia prądu – czyli nagłego, krótkotrwałego wzrostu lub spadku napięcia prądu przekraczającego znamionowe danego urządzenia

- powstałych w trakcie instalacji sprzętu

- powstałych wskutek użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub instrukcją obsługi

- powstałych wskutek samodzielnych modyfikacji

- powstałych wskutek użytkowania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta

- będących następstwem zwykłego zużycia się sprzętu (korozji, rdzy, oksydacji)

- powstałych wskutek używania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta

spowodowanych przez zwierzęta

- będących następstwem napraw dokonywanych przez osoby do tego nieuprawnione za które na mocy prawa lub innych postanowień (gwarancja, rękojmia) podmiotem odpowiedzialnym jest producent, dystrybutor, sprzedawca, serwis czy inny podmiot

5.2 Usługa serwisowa nie obejmuje:

- strat pośrednich wszelkiego rodzaju, w szczególności utraty zysku, kar umownych, strat spowodowanych opóźnieniem, brakiem wydajności, utratą rynku itp.,

- kosztów instalacji i konserwacji  sprzętu objętego usługą,

- kosztów montażu sprzętu objętego usługą,

- wymiany części podlegających normalnemu zużyciu i okresowej wymianie w związku z eksploatacją ubezpieczonego sprzętu (w tym baterii, żarówek, akumulatorów, lamp do projektorów itp.),

- uszkodzeń estetycznych, wgnieceń, zadrapań, odbarwień oraz innych, które nie mają wpływu na funkcjonowanie sprzętu, chyba że powyższe zmiany są skutkiem szkody objętej usługą VIP,

- kosztów naprawy plomb zabezpieczających,

- kosztów uszkodzeń sprzętu powstałych podczas wszelkich transportów sprzętu, a w szczególności transportu sprzętu od Klienta do wskazanego punktu serwisowego

- usterek spowodowanych działaniem wirusów komputerowych, oprogramowania komputerowego lub wadliwym funkcjonowaniem na skutek powyższych czynników,

- usterek wynikających z wadliwych pikseli w liczbie niższej lub równej liczbie dopuszczalnej zgodnie z normą ISO 13406-2 z 2001 roku,

- wad telewizorów plazmowych, wynikających z wypalania luminoforu – „zamieranie obrazu”,

- poniesionych kosztów w sytuacji, gdy zgłaszana usterka nie nastąpiła

VI. Zawarcie umowy serwisowej

6.1 Umowa serwisowa zostaje zawarta na podstawie wyceny, a następnie Zakupu usługi przez Klienta na stronie www.gwarantujemy.pl. Do zakupu usługi wymagane jest posiadanie przez Klienta dowodu zakupu sprzętu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

6.2 Do zawarcia umowy Klient zobowiązany jest przekazać prawdziwe i dokładne dane w formularzu wyceny, a następnie zamówienia.  Przekazywane dane dotyczą:

- danych osobowych zamawiającego potrzebnych do realizacji wysyłek towaru

- danych produktu dla którego wykupywana jest usługa – numer seryjny urządzenia, nazwę urządzenia na dokumencie zakupu, datę i numer dokumentu zakupu, okres trwania gwarancji producenta

Wszelkie wymagane dane są wymienione na stronie wyceny, a następnie na stronie „Zakup gwarancję”.  W trakcie wypełniania formularzy należy zapoznać się z komunikatami i podpowiedziami  na stronie.

6.3 Przez cenę zakupu rozumie się całkowitą wartość towaru widniejąca na zgłaszanej do systemu fakturze zakupu w tym także z uwzględnieniem podatku VAT jeżeli ten podatek występuje.

6.4 Umowę uważa się za zawartą w momencie zaksięgowania przez Pracownika serwisu www.gwarantujemy.pl płatności za usługę.

6.5 Płatności realizowane przez pośrednika Transferuj.pl księgowane są automatycznie, płatności przekazywane przelewem tradycyjnym księgowane są raz dziennie w dni robocze.

6.6 Po zaksięgowaniu kwoty Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zawarcia umowy w postaci Certyfikatu Usługi w formacie PDF wraz z Regulaminami. Do otwarcia dokumentu PDF potrzebny jest darmowy program Adobe Reader ze stronywww.adobe.com lub inny obsługujący ten format.

6.7 Certyfikat Usługi zawiera dane Klienta, dane urządzenia którego usługa dotyczy, indywidualny numer usługi, wariant i daty trwania usługi.

VII. Korzystanie z umowy serwisowej – zgłaszanie usterki sprzętu – procedura RMA

7.1 W przypadku chęci skorzystania z usługi – należy zgłosić usterkę w Strefie Użytkownika. Aby zalogować się do strefy należy wpisać adres mailowy podany przy zamawianiu usługi i hasło. Jeśli Klient zapomniał hasła – można zlecić reset hasła. Wówczas wysłany zostanie do Klienta mail z nowym hasłem.  Zalecamy zmianę tego hasła na nowe po poprawnym zalogowaniu się do systemu.

7.2 Zgłoszenie usterki wypełnia się w formularzu który pojawi się po wciśnięciu linku „Zgłoś usterkę” w Strefie Klienta przy wybranej usłudze. Następnie należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z opisem i informacjami zawartymi na Stronie. Dodatkowe informacje wyświetlają się po najechaniu kursorem myszy na znaku graficznym „?”.

7.3 Pracownik Serwisu internetowego www.gwarantujemy.pl sprawdza poprawność zgłoszenia i wymaganych dokumentów. Dane z dokumentów mogą być weryfikowane przez pracownika Serwisu internetowego gwarantujemy.pl w trakcie procedury zgłoszenia usterki przez Klienta i porównywane z danymi przekazanymi podczas zakupu usługi, a jakakolwiek niezgodność lub brak dokumentu może być podstawą do odmowy realizacji umowy w całości lub w jej części.

7.4 Dokumenty wymagane do zgłoszenia usterki powinny być przekazane w wersji elektronicznej za pomocą formularza w Strefie Klienta. W przypadku braku możliwości technicznej do przesłania wersji elektronicznej dokumentów (skanów lub zdjęć) należy skontaktować się z Serwisem Internetowym poprzez formularz na stronie „Kontakt”.

7.5 Po akceptacji zgłoszenia serwisowego zostanie przydzielony Klientowi numer RMA – numer ten jest odtąd numerem identyfikującym zgłoszenie. Sprzęt przekazywany do wskazanego Punktu Napraw powinien mieć w widocznym miejscu na opakowaniu czytelne oznaczenie przydzielonego numeru RMA. Brak numeru RMA może wydłużyć lub uniemożliwić poprawne przeprowadzenie usługi serwisowej przez Punkt Napraw z winy Klienta.

7.6 Klient pakując towar do wysyłki do Punktu Napraw powinien zadbać o zabezpieczenie sprzętu zapobiegające jego uszkodzeniu w trakcie transportu. Jeśli to możliwe, zalecamy wysyłkę sprzętu w oryginalnym opakowaniu producenta.

7.7 O statusie wysyłki, zaawansowaniu naprawy i odesłaniu lub możliwości odbioru sprzętu z Punktu Napraw Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

VIII. Zastrzeżenia

VESTE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

a) odmowy wykonania usługi w przypadku gdy zachodzą znamiona oszustwa lub wyłudzenia przez Klienta – szczególnie w przypadku gdy podana cena zakupu znacząco odbiegała od ceny rynkowej sprzętu

b) odmowy rozszerzenia gwarancji w dowolnym momencie i bez podania przyczyny – co wiąże się ze zwrotem dla Klienta całej wpłaty za usługę

c) dochodzenia od Klienta kosztów ewentualnych formalności i odpraw celnych w przypadku gdy takie formalności pojawią się w trakcie realizacji usługi

d) dochodzenia od Klienta kosztów opłat magazynowych Punktów Serwisowych za odbiór osobisty sprzętu po okresie dłuższym niż 10 dni od daty poinformowania Klienta drogą elektroniczną o zakończonej naprawie.  Po upływie 60 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne VESTE Polska sp. z o.o.

e) Punkty Serwisowe zastrzegają sobie prawo do znaczenia lub plombowania części bądź innych składowych elementów które naprawiały. W przypadku naruszenia którejkolwiek z plomb Punktów Serwisowych bądź po próbach samodzielnych zmian lub napraw wykupiona usługa zostaje unieważniona.

IX. Postanowienia końcowe

9.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VESTE Polska sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VESTE Polska sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę VESTE Polska sp. z o.o.

9.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.